Zasady najmu

…………………., dnia ………………..

UMOWA NAJMU SPRZĘTU SPORTOWEGO

 

zawarta pomiędzy:

 

I. ,,Fitness u drzwi” – wypożyczalnią sprzętu sportowego – będącą własnością KubazTeam Mariola Gronkiewicz, jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603, reprezentowaną przez Mariolę Gronkiewicz,

zwaną dalej Wynajmującym,

 

a

 

II.……………………………………………………………………………………………

zamieszkał(ym/-ą)………………………………………………………………………………
o numerze i serii dowodu osobistego: …………………..……………………….
wydanym przez :……………………………………………………………………………..
PESEL:  …………………………………………………………………………………………
email: ………………………………….  numer telefonu:……………………………………..

zwaną dalej Najemcą, łącznie zwanymi Stronami.

 

 

§1

 1. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy na czas oznaczony …………………….. sprzęt sportowy wymieniony w poniższej tabeli, a Najemca przyjmuje do używania wspomniany sprzęt oraz zobowiązuje się do jego używania zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Wynajmujący oświadcza, iż wskazany sprzęt sportowy jest jego własnością, a Najemca zobowiązuje się do zwrotu wspomnianego sprzętu po zakończeniu trwania niniejszej Umowy bez uszkodzeń, które nie wynikają z normalnego użytkowania sprzętu.

 

 

Nazwa sprzętu Liczba Data wynajmu Data zwrotu Czynsz brutto za 1 miesiąc najmu (w PLN)
 

 

 

 1. W razie uszkodzenia sprzętu wskazanego w powyższej tabeli przez Najemcę w okresie trwania Umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego tytułu.
 2. Najemca w trakcie trwania umowy najmu sprzętu zobowiązuje się dbać o pozostawienie sprzętu w prawidłowym stanie, zgodnym z jego przeznaczeniem i prawidłowym użytkowaniem, a także jego odpowiednią konserwację. W przypadku, gdy ze sprzętem występują problemy bądź jakiegokolwiek typu zniszczenia, Najemca obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego drogą mailową albo telefoniczną.
 3. Wszelkie uszkodzenia sprzętu z winy Najemcy zostaną przez niego pokryte w drodze pieniężnego naprawienia szkody (w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego) w terminie 7 dni od dnia wezwania do naprawienia szkody przez Wynajmującego.

 

§2

 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony, wskazany w tabeli comiesięczny czynsz.
 2. Czynsz miesięczny płatny jest z góry w formie gotówkowej w dniu zawarcia Umowy za pierwszy miesiąc albo z góry w formie przelewu bankowego, a następnie przelewem na konto bankowe o numerze rachunku: 79 1050 1764 1000 0092 7066 3538 (ING) – dane odbiorcy: KubazTeam Mariola Gronkiewicz, w terminie maksymalnie 3 dni od dnia zamówienia danego sprzętu sportowego za pomocą strony internetowej albo drogą mailową.
 3. Dodatkowo Najemca ponosi jednorazowy transportu sprzętu sportowego do umówionego miejsca dostawy. Koszty dostawy są zależne od położenia miejsca dostawy – na terenie Warszawy koszt wynosi 80 zł, natomiast ceny dostawy do innych miast ustalane są indywidualnie dla Klienta (kwota ………. zł). Jest to koszt jednorazowy i obejmuje także odbiór sprzętu sportowego przez Wynajmującego.

§3

 1. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.
 2. Najemca oświadcza, że został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania sprzętu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki związane z nieprawidłowym używaniem sprzętu sportowego. Najemca przy zawarciu Umowy oświadcza, iż został o powyższym poinformowany i zgadza się na przyjęcie pełnej odpowiedzialności za swoje działania.
 3. Najemca oświadcza, że w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z użytkowania sprzętu treningowego nie będzie żądać roszczeń finansowych od Wynajmującego.
 4. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt sportowy przeznaczony jest do użytku domowego i nie posiada licencji komercyjnej, co Najemca

 

§4

 1. Umowa najmu zawarta jest na czas określony od ………………do ……………………… z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy o 1 miesiąc po wpłacie miesięcznego czynszu z góry na w/w konto bankowe w terminie najpóźniej 7 dni przed dniem zakończenia terminu wynajmu.
 2. Strony nie mają możliwości przedterminowego wypowiedzenia niniejszej Umowy. Możliwe jest wcześniejsze zwrócenie przez Klienta przedmiotu Umowy najmu (przed upływem terminu wskazanego w ust. 1), jednakże bez możliwości otrzymania przez Klienta zwrotu kosztów z tego tytułu.

§5

 1. Sprzęt sportowy po zakończeniu okresu najmu wynikającego z Umowy bądź wypowiedzenia Umowy, zwracany jest przez Najemcę w kolejnym dniu kalendarzowym następującym po dniu, w którym Umowa ulega rozwiązaniu, chyba że Strony umówią się inaczej.
 2. W razie braku kontaktu ze strony Najemcy i nieodpowiadania na próby kontaktu ze strony Wynajmującego (drogą telefoniczną albo mailową) po upływie czasu, na który Umowa została zawarta, Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia z oddaniem sprzętu Wynajmującemu.
 3. Kara umowna płatna będzie w gotówce w dniu odbioru sprzętu sportowego w miejscu zamieszkania Najemcy.
 4. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. Podnajem sprzętu będącego przedmiotem Umowy przez Najemcę bez pisemnej zgody Wynajmującego jest niedopuszczalny.
 6. Najemca po zakończeniu okresu najmu zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym w jednym z terminów oraz czasie zaproponowanym przez Wynajmującego.
 7. Koszt transportu do miejsca wskazanego przez Najemcę oraz transportu po odbiorze sprzętu obciąża Wynajmującego.
 8. Najemca zobowiązuje się oddać sprzęt w takim samym stanie w jakim go otrzymał (czysty oraz sprawny). W razie braku posprzątania sprzętu (m.in. jego zakurzenia albo innego ubrudzenia), Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę pieniężną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, płatne gotówką w dniu odbioru sprzętu przez Wynajmującego.

 

§6

 1. Wynajmujący potwierdza przyjęcie czynszu od Najemcy za pierwszy miesiąc w gotówce w kwocie ………………………………… złotych.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle Umowy zawartej pomiędzy Stronami, Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie. W innym wypadku właściwym dla roszczeń z tytułu niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.
 4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

 

 

 

_____________________                                                                    ____________________
(Wynajmujący)                                                                                                           (Najemca)

 

 

 Załącznik:

 1. Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KubazTeam Mariola Gronkiewicz, jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603, która prowadzi usługi polegające na wynajmie sprzętu sportowego ,,Fitness u drzwi” pod adresem strony internetowej: www.fitnessudrzwi.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynajmu sprzętu sportowego oraz wykonania umowy o najem sprzętu sportowego,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy KubazTeam Mariola Gronkiewicz, jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aż do zakończenia umowy najmu sprzętu sportowego,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres poczty elektronicznej: kontakt@fitnessudrzwi.pl,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wykonania umowy o najem sprzętu sportowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia),

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym.

fitnessudrzwi.pl przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub innych podobnych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie. View more
Zaakceptuj
Odrzuć