Zasady najmu

UMOWA NAJMU SPRZĘTU SPORTOWEGO

zawarta pomiędzy:

I. ,,Fitness u drzwi” – wypożyczalnią sprzętu sportowego – będącą własnością spółki cywilnej Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna z siedzibą w Szyldaku przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066,

reprezentowaną przez wspólnika spółki, Jakuba Zwalińskiego,

zwaną dalej Wynajmującym,

a

II. ……………………………………………………………………………………………

zamieszkał(ym/-ą)………………………………………………………………………………
o numerze i serii dowodu osobistego: …………………..……………………….
wydanym przez :……………………………………………………………………………..
PESEL:  …………………………………………………………………………………………
email: ………………………………….  numer telefonu:……………………………………..

zwaną dalej Najemcą, łącznie zwanymi Stronami.

§ 1

 1. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy na czas oznaczony …………………….. sprzęt sportowy wymieniony w poniższej tabeli, a Najemca przyjmuje do używania wspomniany sprzęt oraz zobowiązuje się do jego używania zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Wynajmujący oświadcza, iż wskazany sprzęt sportowy jest jego własnością, a Najemca zobowiązuje się do zwrotu wspomnianego sprzętu po zakończeniu trwania niniejszej Umowy bez uszkodzeń, które nie wynikają z normalnego użytkowania sprzętu.
Nazwa sprzętu Liczba Data wynajmu Data zwrotu Czynsz brutto za 1 miesiąc najmu (w PLN)
         
 • W razie uszkodzenia sprzętu wskazanego w powyższej tabeli przez Najemcę w okresie trwania Umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego tytułu.

§ 2

 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony, wskazany w tabeli comiesięczny czynsz.
 2. Czynsz miesięczny płatny jest z góry w formie gotówkowej w dniu zawarcia Umowy za pierwszy miesiąc albo z góry w formie przelewu bankowego, a następnie przelewem na konto bankowe o numerze rachunku: 62 1020 3613 0000 6602 0148 1506 (iPKO) – dane odbiorcy: KubazTeam s.c., w terminie maksymalnie 3 dni od dnia zamówienia danego sprzętu sportowego za pomocą strony internetowej albo drogą mailową.
 3. Dodatkowo Najemca ponosi jednorazowy transportu sprzętu sportowego do umówionego miejsca dostawy. Koszty dostawy są zależne od położenia miejsca dostawy – na terenie Warszawy koszt wynosi 80 zł, na terenie Łodzi wynosi 100 zł, natomiast ceny dostawy do innych miast ustalane są indywidualnie dla Klienta (kwota ………. zł). Jest to koszt jednorazowy i obejmuje także odbiór sprzętu sportowego przez Wynajmującego.

§ 3

 1. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.
 2. Najemca oświadcza, że został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania sprzętu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki związane z nieprawidłowym używaniem sprzętu sportowego. Najemca przy zawarciu Umowy oświadcza, iż został o powyższym poinformowany i zgadza się na przyjęcie pełnej odpowiedzialności za swoje działania.
 3. Najemca oświadcza, że w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z użytkowania sprzętu treningowego nie będzie żądać roszczeń finansowych od Wynajmującego.
 4. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt sportowy przeznaczony jest do użytku domowego i nie posiada licencji komercyjnej, co Najemca potwierdza.

§ 4

 1. Umowa zawarta jest na czas określony od ………………do ……………………… z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy o 1 miesiąc po wpłacie miesięcznego czynszu z góry na w/w konto bankowe w terminie najpóźniej 7 dni przed dniem zakończenia terminu wynajmu.
 2. Najemca ma prawo odstąpienia od umowy w każdym momencie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia – 7 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 3. Wypowiedzenie można złożyć osobiście, pisemnie, telefonicznie, przez SMS na numer telefonu 667163953 albo mailowo na adres: kontakt@fitnessudrzwi.pl

§ 5

 1. Sprzęt sportowy po zakończeniu okresu najmu wynikającego z Umowy bądź wypowiedzenia Umowy, zwracany jest przez Najemcę w kolejnym dniu kalendarzowym następującym po dniu, w którym Umowa ulega rozwiązaniu, chyba że Strony umówią się inaczej.
 2. Podnajem sprzętu będącego przedmiotem Umowy przez Najemcę bez pisemnej zgody Wynajmującego jest niedopuszczalny.
 3. Najemca po zakończeniu okresu najmu zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym w jednym z terminów oraz czasie zaproponowanym przez Wynajmującego.
 4. Koszt transportu do miejsca wskazanego przez Najemcę oraz transportu po odbiorze sprzętu obciąża Wynajmującego.

§ 6

 1. Wynajmujący potwierdza przyjęcie czynszu od Najemcy za pierwszy miesiąc w gotówce w kwocie ………………………………… złotych.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 3. Wszelkie spory powstałe na tle Umowy zawartej pomiędzy Stronami, Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie. W innym wypadku właściwym dla roszczeń z tytułu niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.
 4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_____________________                                                                    ____________________
(Wynajmujący)                                                                                                           (Najemca)

Załącznik:

 1. Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066, która prowadzi usługi polegające na wynajmie sprzętu sportowego ,,Fitness u drzwi” pod adresem strony internetowej: www.fitnessudrzwi.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynajmu sprzętu sportowego oraz wykonania umowy o najem sprzętu sportowego,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aż do zakończenia umowy najmu sprzętu sportowego,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres poczty elektronicznej: kontakt@fitnessudrzwi.pl,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne dla wykonania umowy o najem sprzętu sportowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia),

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym.

 

fitnessudrzwi.pl przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub innych podobnych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie.
Akceptuję