Regulamin konkursu na instagramie

,,DARMOWY MIESIĘCZNY WYNAJEM SPRZĘTU SPORTOWEGO”

 

§1.  Postanowienia Ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest KubazTeam Mariola Gronkiewicz, działalność gospodarcza z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603, która jest właścicielem profilu na Instagramie @fitnessudrzwi, wraz ze współpracy z Mariettą Witkowską, prowadzącą profil na Instagramie, @marietta_witkowska, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 19 września 2022 roku o godzinie 12:00, a kończy się dnia 26 września 2020 roku o godz. 12:00 czasu polskiego.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadających miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Warszawy,
  • posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  • wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osó
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie:
  • Polubienie zdjęcia konkursowego na portalu Instagram na profilu @marietta_witkowska,
  • Zaobserwowanie na profilu Instagram konta @fitnessudrzwi, przynajmniej na czas trwania niniejszego Konkursu,
  • Skomentowanie zdjęcia konkursowego na portalu Instagram z oznaczeniem dwóch znajomych osób z zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie oraz wskazaniem, dlaczego to Uczestnik powinien wygrać Konkurs.

(dalej: Zadanie Konkursowe).

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 4. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 5. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 6. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 7. d) naruszają regulamin serwisu Instagram;
 8. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§3. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkurs przyznana zostanie następująca nagroda – Darmowy wynajem oraz dowóz i odbiór sprzętu sportowego (do wyboru Zwycięzcy konkursu – ergometr wioślarski albo orbitrek – dostępne na stronie fitnessudrzwi.pl) na okres 1 miesiąca.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 27 września 2022 roku.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @marietta_witkowska oraz @fitnessudrzwi najpóźniej dnia 27 września 2022 roku.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie także przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę w drodze wiadomości na portalu Instagram Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania na terytorium Warszawy, numeru telefonu.
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 9 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Dowóz Nagrody nastąpi jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Warszawy w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających dowóz Nagrody.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi na koszt Organizatora. Po upływie terminu 30 dni darmowego najmu, Organizator oraz Uczestnik zobowiązani są do ustalenia terminu zwrotu sprzętu będącego Nagrodą w Konkursie. Odbiór sprzętu dokonywany jest na koszt Organizatora, jednak musi on nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni od dnia upływu terminu 30 dni darmowego najmu.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§5. Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: kontakt@fitnessudrzwi.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§6. Reklamacje

 

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Fitnessudrzwi na adres e-mail korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: fitnessudrzwi.pl/regulaminkonkursu i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności.

Załącznik nr 1

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych KubazTeam Mariola Gronkiewicz, działalność gospodarcza z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603 która prowadzi usługi polegające na wynajmie sprzętu sportowego ,,Fitness u drzwi” pod adresem strony internetowej: www.fitnessudrzwi.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy KubazTeam Mariola Gronkiewicz, działalność gospodarcza z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603,

4) ze względów bezpieczeństwa i ewentualnych roszczeń okres przechowywania kopii zapasowych Pani/Pana danych osobowych wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia Konkursu,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres poczty elektronicznej: kontakt@fitnessudrzwi.pl,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale też     niezbędne dla udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f – prawnie uzasadniony interes administratora),

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym.